Trường Trần Quốc Tuấn
Tin tức
Thư ng? l?n II v? vi?c t? ch?c h?p m?t 2014
Ngày đăng: 28/08/2013
Thư ng? l?n II v? vi?c t? ch?c h?p m?t năm 2014 c?a Ban Liên l?c C?u h?c sinh khóa 1967-1974 trư?ng Tr?n Qu?c Tu?n Qu?ng Ng?i.

        TRƯ?NG THPT TR?N QU?C TU?N    

         BAN LIÊN L?C CHS 1967 – 1974

                  

 Qu?ng Ngãi, ngày 26 tháng 8 năm 2013.

 

THƯ NG?

 

Các b?n C?u H?c sinh Khóa h?c 1967 - 1974 thân m?n,

L?i đ?u tiên, Lê Nhân đ?i di?n Ban liên l?c c?a Kh?i l?p, xin thân ái g?i l?i c?u chúc s?c kh?e và h?nh phúc đ?n gia quy?n cùng các b?n C?u H?c sinh Trung h?c T?ng h?p Tr?n Qu?c Tu?n Khóa h?c 1967 - 1974.

Thưa các b?n, k? t? ngày chúng ta H?p m?t năm 2013, m?i đó mà đã tròn 2 tháng r?i, th?i gian trôi nhanh quá nh?!

Nói như th? c?ng có ngh?a, ch? còn 10 tháng n?a là đ?n ngày 26/6/2014 - ngày mà trong m?i chúng ta, ai n?y c?ng đang háo h?c, chu?n b? tinh th?n th?t chu đáo đ? chào đón m?t s? ki?n quan tr?ng s?p di?n ra, sau 40 năm t?m bi?t mái trư?ng Tr?n Qu?c Tu?n thân yêu thu? nào.

Thưa các b?n,

Như n?i dung mà Ban liên l?c c?a Kh?i l?p đã thông tin v?i các b?n t?i cu?c H?p m?t ngày 29/6/2013 nh?ng d? ki?n k? ho?ch t? ch?c các ho?t đ?ng đ? chào m?ng d?p k? ni?m quan tr?ng này.

Vi?c th? nh?t là s? t? ch?c c?m tr?i và sinh ho?t t?p th? toàn Kh?i l?p t?i sân trư?ng TQT b?t đ?u t? 14h đ?n 22h ngày th? b?y - 28/6/2014.

Vi?c th? hai là xây d?ng Qu? l?p. Theo d? tính c?a Ban liên l?c Kh?i l?p, chi phí cho các ho?t đ?ng chào m?ng k? ni?m 40 năm ngày ra trư?ng, g?m: hình thành T?p K? y?u, t?ng 20 xu?t H?c b?ng cho các H?c sinh c?a trư?ng vư?t khó h?c gi?i và các chi phí cho vi?c đón ti?p các Th?y, Cô giáo, trang hoàng khu Tr?i, Liên hoan, …. t?ng c?ng kho?ng 100 tri?u đ?ng.

Vi?c th? ba là s? xây d?ng m?t t?p K? y?u c?a Kh?i l?p (đã đư?c b?n Tr?n Tr?ng Uyên trao đ?i c? th? trong hôm đó r?i). Ban biên t?p K? y?u r?t mong s?m nh?n đư?c t? các b?n: nh?ng bài vi?t, bài thơ, c?m tư?ng, …, các hi?n v?t như: th? h?c sinh, b?ng tên, hình ?nh c?a cá nhân, hình ?nh c? c?a trư?ng, …Vi?c g?i bài v?, tư li?u cho T?p K? y?u, các b?n c? g?ng hoàn thành d?t đi?m trong tháng 10/2013 đ? Ban biên t?p có đ? th?i gian th?c hi?n và k?p ra m?t T?p K? y?u đúng th?i gian đã đ?nh. M?i thông tin v? t?p k? y?u xin liên h?: Tr?n Tr?ng Uyên - 0983.802.796 - đ?a ch?: 4/5 Hoàng Dư Khương, Phư?ng 12, Qu?n 10, Tp. H? Chí Minh, Email: trantronguyen@gmail.com. Kinh phí t?m tính cho vi?c in kho?n 400 cu?n k? y?u vào kho?n 90 tri?u đ?ng.

Tuy các ho?t đ?ng chào m?ng k? ni?m 40 năm ngày ra trư?ng c?a Kh?i l?p chúng ta ch? gói g?n trong m?t s? vi?c chính là: hình thành T?p K? y?u, t?ng H?c b?ng cho H?c sinh c?a trư?ng và c?m tr?i, sinh ho?t t?p th? toàn Kh?i l?p t?

HỘI CỰU HỌC SINH KHÓA 1967-1974 TRƯỜNG TRUNG HỌC TRẦN QUỐC TUẤN QUẢNG NGÃI
Webmaster: uyen1956@gmail.com